Artistas Fotomuseo: Francesco Giusti

Baleine Sarkozy

Serie Sapologie

103 x 103 cm